Оцінка економічної доцільності проекту при використанні послуг спеціаліста в даеій галузі.

Даний варіант був розглянутий при користуванні послугами системних адміністраторів, які здійснюють розробку, впровадження і обслуговування даної системи відео спостереження. Як видно з таблиці 4.4 на рік потрібно витратити 767254,2грн.

Для порівняння буде розглянуто приклад використання послуг спеціаліста в даній галузі. Отже, при користуванні послугами охоронної фірми «Сучасні охоронні системи», що надає різні послуги по встановленню та проектуванні систем відеоспостереження, вартість за організацію відеоспостереження і встановлення відеокамер буде становити:

1. вартість середнього класу (підключення 4 відеокамер) – 2500грн.;

2. виклик спеціаліста – 50грн.;

3. вартість обладнання – 34323,96грн.;

4. налаштування системи – 150грн.

Зм
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДР 173.00.00.00.00 ПЗ
Таким чином здійснення відрахувань до спеціальних державних фондів не проводиться, що значно зменшує витрати.

Отже, на організацію і обслуговування системи відео спостереження будуть витрачатися такі кошти:

Вз= Вп+Ве (4.8)

де Вп – проектні витрати, грн.;

Ве – витрати на електроенергію.

Проектні витрати будуть визначатися за формулою:

Вп= Пс+По+По.п.+Пн (4.9)

де Пс – виклик спеціаліста, грн.;

По – витрати на обладнання, грн.;

По.п. – витрати на оплату послуг, грн.;

Пн – витрати на налаштування системи, грн..

Враховуючи те, що в середньому підключення 4 відеокамер коштує 2500 грн., а в нашому випадку 16 відеокамер, то підключення буде коштувати:

По.п=2500×4=10000 (грн.) (4.9.1)

Також необхідно передбачити, що в нашому випадку ми маємо два об’єкти, тобто буде проводитись налаштування двох систем.

Пн=150×2=300 (грн.) (4.9.2)

Підставимо значення у формулу і підрахуємо проектні витрати:

Вп=50+34323,96+1000+300=35673,96 (грн.) (4.9.3)

Витрати пов’язані з затратою на електроенергію, при організації і обслуговуванні системи відео спостереження визначаються за формулою (4.7.8):

Ве=294174,72+353009,664=617184,384(грн.)

Тепер з відомих параметрів, можна визначити загальну суму для організації, обслуговування і роботи системи відео спостереження протягом 1 року:

Вз=35673,96+617184,384=652858,344 (грн.) (4.10)

Зм
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДР 173.00.00.00.00 ПЗ
Таблиця 4.5–загальні витратиНайменування елементів витрат Сума витрат, грн.
Витарти на виклик спеціаліста (Пс)
Витрати на обладнання (По) 34323,96
Витрати на оплату послуг (По.п.)
Витрати на налаштування системи (Пн)
Проектні витрати (Вп) 35673,96
Витрати на електроенергію (Ве) 617784,384
Загальні витрати на розробку і впровадження системи відео спостереження (Вз) 652858,344

Даний метод є дешевшим від попереднього. Але слід врахувати, що він використовується в організаціях малого типу, які не мають системних адміністраторів для обслуговування комп’ютерної мережі і техніки. Тому даний проект є економічно доцільним та вигідним.


Зм
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДР 173.00.00.00.00 ПЗ
ВИСНОВКИ

У дипломній роботі у відповідності з завданням представлено всі необхідні матеріали та розрахунки для системи відеоспостереження.

Проведено огляд та аналіз необхідних літературних джерел, для систем аналогів, розглянуті типи та технічні характеристики різних систем відеоспостереження. Висвітлено фізичні основи пристроїв, які необхідні для роботи в даній системі.

Визначились з типом системи відеоспостереження. Підібрали оптимальне апаратне забезпечення та вигідні типи відеокамер. Проанадізували та вибрали найбільш підходящого провайдера, який буде забезпечувати з’єднання між структурними підрозділами підприємства.

Проведено необхідні розрахунки при побудові та підключенні обладнання в мережі. Розглянуто та проведено різні необхідні налаштування для даної системи.

Розглянуто питання та вимоги, які забезпечують охорону праці під час розробки даної мережі. Також проведений розрахунок економічної доцільності, яка свідчить про економічну вигідність даного проекту.
Зм
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДР 173.00.00.00.00 ПЗ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Системы цифровой видеорегистрации. Приложение к Системе Безопасности №2,2006 (68), с.60

2. Системы Безопасности №1, 2006 (67), с.48

3. CCTV – 2005, с.32

4. Системы Безопасности №3, 2006 (69), с.82

5. Физика полупроводниковых приборов. И.М. Викулин, В.И. Стафеев, М., Радио и связь, 1990, с.242

6. Фоточувствительные МДП-приборы для преобразования изображений.

7. Н.Ф. Ковтунюк, Е.Н. Сальников, М., Радио и связь, 1990, с.106

8. Системы Безопасности, №2, 2006 (68), с.104

9. CISCO Networking Academy (http://www.cisco.com)

10. Коуров Л.В. Информационные технологии. Минск, «Амалфея», 2000, с. 116–143

11. Інтернет (http://www.dlink.ru/ua/products/)

12. Жіткова О.А., Кудрявцева Є.К. Основи інформатики та обчислювальної техніки. - М., "Інтелект-Центр", 2000.

13. Методіческіе розробки викладачів Центру освіти "Юніор", м. Москва, 2000 - 2001 р . Р.

14. Ричардс С., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. // М.: Техносфера, 2005. 1072 с.

15. Вестник Национального Технического Университета “Харьковский политехнический институт” Выпуск 114. // Харьков: НТУ “ХПИ”, 2001. 128с.

16. Shalkoff R.J. Digital image processing and computer vision. // – New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1989. 489 p.

17. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. Пер. с англ. // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,. 2006. 752 с.

Зм
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДР 173.00.00.00.00 ПЗ
18. Проблемы бионики. Всеукраинский межведомственный сборник. Выпуск 50. // Харьков: “ХГТУРЭ”, 1999. 217с.

19. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч.посіб. Львів, Сполом, 1999,-211 с.

20. Плоткін Я., Лісовська Л. Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств //Економіка України, 1999, №2

21. Экономическая оценка конкурентоспособности продукции (услуг). Материалы научн.-практич. конференции. Харьков: Основа, 1998-105 с.

22. Селезнёв В.В. Основы рыночной экономики Украины. Учеб. Пособ. К: А.С.К. 1999-544 с.

23. Я.І. Щедрій, Ю.Л., Дещинський, О.С. Мурін та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник/ За ред. Я.І. Бедрія. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів: “Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М. Піча, 2004.- 240с.

24. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - Г.: Энергоиздат, 1984.

25.Юдин Э.Я. Охрана труда в машиностроении. - Г.: Машиностроение, 1983.

26. Русаков О.Н. Справочная книга по охране труда в промышлености. - Л.: Наука, 1984.

27. Мотузко Ф.Я. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1989. – 336с.

28. Безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Н.А. Белова - М.: Знание, 2000 - 364с.

29. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов; Под общ. ред. Е.Я. Юдина – М.: Машиностроение, 1985. – 400с., ил.

30. Зинченко В.П. Основы эргономики. – М.: МГУ, 1979. – 179с.


5294533623335883.html
5294565513436905.html
    PR.RU™