Строковий трудовий договір, особливості його укладення та припинення.

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання чи інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.Відповідно до п. 2 ст. 23 КЗпП виокремлюються трудові договори, що укладаються на строк, визначений за погодженням сторін. Такі договори називаються строковими. Вони можуть укладатись як при прийнятті на роботу, так і пізніше. Строковий трудовий договір може укладатися на будь-який строк, визначений за погодженням сторін. Закон не обмежує право сторін трудового договору на визначення строку його дії (якщо взагалі не заборонено у даному разі укладати трудовий договір на строк). Згідно з п. 3 ст. 23 КЗпП допускається можливість укладання трудового договору на час виконання певної роботи. Це інший різновид строкового трудового договору.Укладання трудового договору на визначений строк відрізняється від укладання трудового договору на час виконання певної роботи лише за формальними ознаками: у першому випадку строк дії договору визначається зазначенням його тривалості чи граничної дати, до якої продовжується дія трудового договору, а в другому – сторони домовляються не про дату та строк, а про те, що даний трудовий договір укладено на час виконання певної роботи. Підставою припинення строкового трудового договору зазвичай є закінчення його строку (п.2 ст.36 КЗпП України). Але в деяких випадках строковий трудовий договір може бути припинено і достроково. Строковий трудовий договір може бути розірвано достроково як за ініціативою робітника (за ст.39 КЗпП), так за ініціативою власника (за ст.40, 41 КЗпП).

За загальним правилом, відповідно до статті 39 КЗпП строковий трудовий договір може бути розірвано достроково на вимогу працівника лише, якщо є поважні причини, зокрема:

- у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;

- у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору;

- у випадках, передбачених ч.1 ст. 38 КЗпП.

- є факт порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного договору або трудового договору.

За ініціативою власника відповідно до ст.40 КЗпП строковий договір може бути розірваний у разі:

- змін в організації виробництва і праці,

- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі

- систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором

- прогулу

- відсутності на роботі протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності-поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

- появі на роботі в нетверезому стані

- вчиненні за місцем роботи розкрадання майна власника .

18. Контракт як вид трудового договору: сфера застосування, зміст та порядок його укладення і розірвання.

Контракт— угода, що має законну силу, між двома і більше сторонами про вчинення чи невчинення певних дій.Контракт визначається як особливий вид трудового дого­вору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідаль­ність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Контракт може містити положення щодо основної та додат­кової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсацій­них виплат. Сторонам надається право визначати порядок встановлення розміру заробітної плати. Термін контракту визначається угодою сторін. Контракт може бути розірваний і достроково за наявності підстав, що визначені чинним законо­давством (статті 36, 37, 39, 40, 41 КЗпП). У ч. З ст. 21 КЗпП передбачено, що за угодою сторін у самому контракті можуть передбачатися умови розірвання договору, в тому числі до­строково.Сфера застосування контрактів визначається законами України. Порядок укладення трудового контракту — це встановлена чинним законодавством процедура подання працівником потрібних документів, узгодження умов контракту, його підписання та оформлення. Працевлаштовуючись за контрактом, працівник подає той самий пакет документів, що й за звичайним трудовим договором. Достроково контракт може бути припинено:

— за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Незалежно від кого надійшла ініціатива про дострокове припинення контракту, головне, щоб сторони досягли угоди. Така угода може бути усною чи письмовою. В ній сторонами можуть бути визначені конкретні умови, за яких може бути припинено контракт;

— з ініціативи працівника. Як зазначено в пункті 23 Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника в цьому разі провадиться відповідно до статті 39 КЗпП;

— з ініціативи роботодавця.— з ініціативи третіх осіб, які не є сторонами контракту. Суб’єктами такої ініціативи можуть бути:

- військовий комісаріат у разі призову або вступу працівника на військову службу чи направлення його на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП);

- виборний орган первинної профспілкової організації

- батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

— з інших підстав, передбачених трудовим законодавством для трудових договорів.


5292178139981890.html
5292219043155282.html
    PR.RU™